PRIVACYBELEID:

Greet van Dam – fotografie -,
gevestigd aan Paul Krugerstraat 122 2987 BW Ridderkerk,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Greet van Dam – fotografie –
Paul Krugerstraat 122
2987 BW Ridderkerk
+31651168569
www.greetvandam.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Greet van Dam – fotografie – verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders worden dan ook aanbevolen betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@greetvandam.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:
Greet van Dam – fotografie – verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Greet van Dam – fotografie – neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Greet van Dam – fotografie -) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:
Greet van Dam – fotografie – bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Er wordt daarvoor het wettelijk voorgeschreven termijn gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Greet van Dam – fotografie – verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:

Greet van Dam – fotografie – gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greet van Dam – fotografie – en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greetvandam.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Greet van Dam – fotografie – wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Greet van Dam – fotografie – neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@greetvandam.nl